Regulamin Tajemniczy Klient

1.Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady działania panelu na stronie internetowej https://panel.badanie-opinii.pl/login/tk_register/ należącym do firmy BioStat sp. z o.o., mającej siedzibę w Rybniku przy ulicy Kowalczyka 17

1.2 Określenia i definicje. W niniejszym regulaminie przyjmuje się następujące definicje:

 • Panel – internetowy panel znajdujący się na stronie internetowej https://panel.badanie-opinii.pl/login/tk_register/ należący do firmy BioStat sp. z o.o., umożliwiający Uczestnikom udział w badaniach Tajemniczy Klient (Mystery Shopping). Jego zasady określa niniejszy Regulamin.
 • Organizator – BioStat sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Kowalczyka 17, zarejestrowana w KRS w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydz. Gospodarczy pod numerem 0000351860, NIP 6423125404.
 • Regulamin – regulamin Panelu znajdującego się na stronie www.tajemniczy-klient.com.pl oraz www.opinia-klienta.pl
 • Uczestnik (Uczestnik Panelu) – osoba, która zarejestrowała się w Panelu i zaakceptowała jego Regulamin.
 • Badanie – badanie Tajemniczego Klienta mające zostać przeprowadzone przez firmę Biostat sp. z o.o.

1.3 Zasady działania Panelu pozostają w zgodzie z zasadami Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Opinii Publicznej ICC/ESOMAR (International Code of Marketing and Social Research Practice, www.esomar.org) oraz wymogami Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA).

1.4 Badanie Tajemniczego Klienta jest metodą oceny jakości obsługi klienta w placówkach handlowych i usługowych. Podczas realizacji tego badania, audytor wciela się w rolę powszechnego klienta oraz ocenia przebieg procesu sprzedaży prowadzonego przez obsługę. Badanie może być przeprowadzane poprzez kontakt bezpośredni (osobiście), telefoniczny lub mailowy w zależności od wytycznych przekazanych przez firmę Biostat.

2. Zasady uczestnictwa

2.1 Przystąpienie do Panelu jest całkowicie dobrowolne.

2.2 Rejestracji uczestnictwa w Panelu mogą dokonać tylko te osoby, które spełniają następujące warunki: mają co najmniej 18 lat, są osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, zaakceptowały Regulamin, mieszkają na stałe w Polsce, mówią i piszą w języku polskim, posiadają adres e-mail.

2.3 Uczestnik może dokonać rejestracji za pośrednictwem strony internetowej https://panel.badanie-opinii.pl/login/tk_register/ a następnie dobrowolnie uzupełnić swój profil o dane osobowe.

2.4 Rejestrując się Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji w formie zaproszeń przesyłanych drogą elektroniczną w celu umożliwienia wzięcia udziału w Badaniu.

2.5 Uczestnik jest identyfikowany przez nazwę i hasło, które zostały potwierdzone przez firmę BioStat sp. z o.o. Hasło pozwalające Uczestnikowi logować się na stronie https://panel.badanie-opinii.pl/login/tk_register/ jest prywatne i poufne. Wyłącznie Uczestnik jest odpowiedzialny za użycie hasła do swojego konta. Wszelkie wymiany nazw użytkowników i haseł pomiędzy Uczestnikami są zabronione.

2.6 Firma BioStat sp. z o.o. przeprowadza badania Tajemniczego Klienta dla swoich partnerów i klientów, poprzez zawiązanie współpracy z Uczestnikami, którzy dobrowolnie zarejestrowali się na stronie internetowej https://panel.badanie-opinii.pl/login/tk_register/. BioStat sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe Uczestników w celu wysłania im zaproszeń do uczestnictwa w Badaniach.

2.7 Uczestnik zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Aktualizacji należy dokonać po każdej zmianie miejsca zamieszkania, adresu e-mail, nazwiska czy innych danych podanych podczas rejestracji.

2.8 Organizator nie gwarantuje Uczestnikom otrzymywania zaproszeń do Badań.

2.9 Uczestnik przyjmując zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu zobowiązuje się do rzetelnego i uczciwego wykonania powierzonego Badania. W przypadku stwierdzenia nierzetelnego wykonania Badania, Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia, może także zostać usunięty z bazy Uczestników Panelu.

2.10 Realizacja Badania przez Uczestnika następuje po uprzednim zawarciu umowy między Uczestnikiem a Organizatorem, która to stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie, zależnie od zakresu realizowanego badania.

2.11 Wynagrodzenie pieniężne brutto przelewane jest na rachunek bankowy Uczestnika w terminie uregulowanym umową.

2.12 Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Panelu jest przestrzeganie zasad Regulaminu.

2.13 Każda osoba może zarejestrować się tylko raz, a dane podane w profilu muszą być prawdziwe i aktualne.

2.14 Decyzja odnośnie przyjęcia zaproszenia do wzięcia udziału w Badaniu bądź odmowy uczestnictwa leży w gestii Uczestnika.

2.15 Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu może spowodować wykluczenie Uczestnika z Panelu.

2.16 Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy marek i produktów podmiotów, w których przeprowadza badanie.

2.17 Uczestnik nie może przenieść żadnych praw i obowiązków na osobę trzecią.

2.18 Jeśli Uczestnik nie przestrzega swoich zobowiązań i Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do niezwłocznego wycofania dostępu do konta Uczestnika bez konieczności wypowiedzenia. Uczestnik może zostać wykluczony z Panelu z następujących przyczyn:

 • udostępnianie konta osobom trzecim,
 • podanie nieprawdziwych danych osobowych,
 • nierzetelne przeprowadzanie Badań,
 • naruszanie zasad lub łamanie regulaminu w celu zdobycia korzyści majątkowej,
 • posiadanie wielu kont.

2.19 Uczestnik ma prawo do odwołania się od decyzji o usunięciu go z bazy Uczestników w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail informującej o takiej decyzji.

2.20 Wszelkie prawa wyłączne do treści udostępnianych na stronach internetowych firmy BioStat sp. z o.o., w szczególności prawa autorskie, prawo odrębne do baz danych, prawa z rejestracji znaków towarowych, przysługują firmie BioStat sp. z o.o. lub podmiotom, z którymi BioStat sp. z o.o. zawarł stosowne umowy. Nie zezwala się w szczególności na kopiowanie, reprodukowanie, ściąganie, publikowanie, nadawanie, transmitowanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub ponowne korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronach internetowych: https://panel.badanie-opinii.pl/login/tk_register/, http://www.tajemniczy-klient.com.pl/, http://www.opinia-klienta.pl/, https://www.badanie-opinii.pl/ w jakimkolwiek celu.

2.21 Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Panelu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 1182). Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu realizacji Badań przez Organizatora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu Panelu. Dane osobowe nie są udostępnianie innym podmiotom. W celu ochrony danych osobowych Uczestników przed dostępem do nich osób nieuprawnionych stosowane są techniczne oraz organizacyjne środki ochrony odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Wszelkie spory wynikające z uczestnictwa w Panelu badawczym na stronie https://panel.badanie-opinii.pl/login/tk_register/, na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego i strony poddają jurysdykcji sądów polskich.

2.22 Panel gwarantuje zachowanie odpowiednich środków ostrożności w celu ochrony uzyskanych danych osobowych Uczestników, a także ich opinii i postaw wobec różnych zjawisk. Uczestnikowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Wszelkie powierzone przez Uczestników poufne informacje są chronione przed dostępem osób nieuprawnionych. Zasady, którymi kieruje się Panel w ramach ochrony danych osobowych i prywatności Uczestnika zawarte są w „Polityce bezpieczeństwa i prywatności” Panelu.

2.23 Prawidłowe korzystanie z Panelu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Uczestnika następujących minimalnych wymagań technicznych: połączenie z siecią Internet, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox).

2.24 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Uczestnik, a które uniemożliwiają mu korzystanie z Panelu.

2.25 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek bezpośrednią lub pośrednią szkodę wynikającą z dostępu i korzystania ze strony internetowej https://panel.badanie-opinii.pl/login/tk_register/ oraz zamieszczonych na niej informacji i materiałów.

2.26 BioStat sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:

 • problemy w funkcjonowaniu usług, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których BioStat sp. z o.o. przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mogła zapobiec oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
 • następstwa korzystania z usług przez uczestników niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,
 • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu uczestnika, systemu uczestnika lub też innymi okolicznościami niezależnymi od BioStat sp. z o.o.

2.27 Każdy Uczestnik może w dowolnym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Panelu. Chęć usunięcia konta należy zgłosić mailowo na adres biuro@badanie-opinii.pl. W przypadku rezygnacji, wszelkie dane osobowe Uczestnika są usuwane z bazy Panelu.

3. Postanowienia końcowe

3.1 Treść Regulaminu jest dostępna na stronach internetowych: https://panel.badanie-opinii.pl/login/tk_register/ oraz http://www.opinia-klienta.pl/.

3.2 Każdy Uczestnik Panelu musi potwierdzić akceptację zasad niniejszego Regulaminu, klikając „Akceptuję” podczas procesu rejestracji.

3.3 Podatki związane z uczestnictwem w Panelu, o ile byłyby należne, rozliczane są zgodnie z warunkami podpisywanej każdorazowo przy okazji każdego badania umowy.

3.4 Regulamin obowiązuje od 1 marca 2016 roku.

3.5 Biostat sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Uczestnicy będą powiadamiani o modyfikacjach drogą mailową.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Kim jest tajemniczy klient?

"Tajemniczy klient" to osoba, która udaje zwykłego klienta, aby zbadać jakość obsługi klienta lub doświadczenia zakupowego.

Czym zajmuje się tajemniczy klient?

Tajemniczy klient może zależnie od zlecenia może dokonywać zakupów, zadawać pytania lub wykonywać różne zadania, aby ocenić jakość obsługi klienta. Po wykonaniu zadania, tajemniczy klient zazwyczaj sporządza sprawozdanie, w którym opisuje swoje wrażenia i odpowiada na pytania z kwestionariusza.

Nasz Serwis internetowy używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies

Akceptuję