Regulamin Tajemniczy Klient

1.Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady działania panelu na stronie internetowej https://panel.badanie-opinii.pl/login/tk_register/ należącym do firmy BioStat sp. z o.o., mającej siedzibę w Rybniku przy ulicy Kowalczyka 17

1.2 Określenia i definicje. W niniejszym regulaminie przyjmuje się następujące definicje:

 • Panel – internetowy panel znajdujący się na stronie internetowej https://panel.badanie-opinii.pl/login/tk_register/ należący do firmy BioStat sp. z o.o., umożliwiający Uczestnikom udział w badaniach Tajemniczy Klient (Mystery Shopping). Jego zasady określa niniejszy Regulamin.
 • Organizator – BioStat sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Kowalczyka 17, zarejestrowana w KRS w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydz. Gospodarczy pod numerem 0000351860, NIP 6423125404.
 • Regulamin – regulamin Panelu znajdującego się na stronie www.tajemniczy-klient.com.pl oraz www.opinia-klienta.pl
 • Uczestnik (Uczestnik Panelu) – osoba, która zarejestrowała się w Panelu i zaakceptowała jego Regulamin.
 • Badanie – badanie Tajemniczego Klienta mające zostać przeprowadzone przez firmę Biostat sp. z o.o.

1.3 Zasady działania Panelu pozostają w zgodzie z zasadami Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Opinii Publicznej ICC/ESOMAR (International Code of Marketing and Social Research Practice, www.esomar.org) oraz wymogami Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA).

1.4 Badanie Tajemniczego Klienta jest metodą oceny jakości obsługi klienta w placówkach handlowych i usługowych. Podczas realizacji tego badania, audytor wciela się w rolę powszechnego klienta oraz ocenia przebieg procesu sprzedaży prowadzonego przez obsługę. Badanie może być przeprowadzane poprzez kontakt bezpośredni (osobiście), telefoniczny lub mailowy w zależności od wytycznych przekazanych przez firmę Biostat.

2. Zasady uczestnictwa

2.1 Przystąpienie do Panelu jest całkowicie dobrowolne.

2.2 Rejestracji uczestnictwa w Panelu mogą dokonać tylko te osoby, które spełniają następujące warunki: mają co najmniej 18 lat, są osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, zaakceptowały Regulamin, mieszkają na stałe w Polsce, mówią i piszą w języku polskim, posiadają adres e-mail.

2.3 Uczestnik może dokonać rejestracji za pośrednictwem strony internetowej https://panel.badanie-opinii.pl/login/tk_register/ a następnie dobrowolnie uzupełnić swój profil o dane osobowe.

2.4 Rejestrując się Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji w formie zaproszeń przesyłanych drogą elektroniczną w celu umożliwienia wzięcia udziału w Badaniu.

2.5 Uczestnik jest identyfikowany przez nazwę i hasło, które zostały potwierdzone przez firmę BioStat sp. z o.o. Hasło pozwalające Uczestnikowi logować się na stronie https://panel.badanie-opinii.pl/login/tk_register/ jest prywatne i poufne. Wyłącznie Uczestnik jest odpowiedzialny za użycie hasła do swojego konta. Wszelkie wymiany nazw użytkowników i haseł pomiędzy Uczestnikami są zabronione.

2.6 Firma BioStat sp. z o.o. przeprowadza badania Tajemniczego Klienta dla swoich partnerów i klientów, poprzez zawiązanie współpracy z Uczestnikami, którzy dobrowolnie zarejestrowali się na stronie internetowej https://panel.badanie-opinii.pl/login/tk_register/. BioStat sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe Uczestników w celu wysłania im zaproszeń do uczestnictwa w Badaniach.

2.7 Uczestnik zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Aktualizacji należy dokonać po każdej zmianie miejsca zamieszkania, adresu e-mail, nazwiska czy innych danych podanych podczas rejestracji.

2.8 Organizator nie gwarantuje Uczestnikom otrzymywania zaproszeń do Badań.

2.9 Uczestnik przyjmując zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu zobowiązuje się do rzetelnego i uczciwego wykonania powierzonego Badania. W przypadku stwierdzenia nierzetelnego wykonania Badania, Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia, może także zostać usunięty z bazy Uczestników Panelu.

2.10 Realizacja Badania przez Uczestnika następuje po uprzednim zawarciu umowy między Uczestnikiem a Organizatorem, która to stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie, zależnie od zakresu realizowanego badania.

2.11 Wynagrodzenie pieniężne brutto przelewane jest na rachunek bankowy Uczestnika w terminie uregulowanym umową.

2.12 Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Panelu jest przestrzeganie zasad Regulaminu.

2.13 Każda osoba może zarejestrować się tylko raz, a dane podane w profilu muszą być prawdziwe i aktualne.

2.14 Decyzja odnośnie przyjęcia zaproszenia do wzięcia udziału w Badaniu bądź odmowy uczestnictwa leży w gestii Uczestnika.

2.15 Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu może spowodować wykluczenie Uczestnika z Panelu.

2.16 Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy marek i produktów podmiotów, w których przeprowadza badanie.

2.17 Uczestnik nie może przenieść żadnych praw i obowiązków na osobę trzecią.

2.18 Jeśli Uczestnik nie przestrzega swoich zobowiązań i Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do niezwłocznego wycofania dostępu do konta Uczestnika bez konieczności wypowiedzenia. Uczestnik może zostać wykluczony z Panelu z następujących przyczyn:

 • udostępnianie konta osobom trzecim,
 • podanie nieprawdziwych danych osobowych,
 • nierzetelne przeprowadzanie Badań,
 • naruszanie zasad lub łamanie regulaminu w celu zdobycia korzyści majątkowej,
 • posiadanie wielu kont.

2.19 Uczestnik ma prawo do odwołania się od decyzji o usunięciu go z bazy Uczestników w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail informującej o takiej decyzji.

2.20 Wszelkie prawa wyłączne do treści udostępnianych na stronach internetowych firmy BioStat sp. z o.o., w szczególności prawa autorskie, prawo odrębne do baz danych, prawa z rejestracji znaków towarowych, przysługują firmie BioStat sp. z o.o. lub podmiotom, z którymi BioStat sp. z o.o. zawarł stosowne umowy. Nie zezwala się w szczególności na kopiowanie, reprodukowanie, ściąganie, publikowanie, nadawanie, transmitowanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub ponowne korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronach internetowych: https://panel.badanie-opinii.pl/login/tk_register/, http://www.tajemniczy-klient.com.pl/, http://www.opinia-klienta.pl/, https://www.badanie-opinii.pl/ w jakimkolwiek celu.

2.21 Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Panelu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 1182). Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu realizacji Badań przez Organizatora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu Panelu. Dane osobowe nie są udostępnianie innym podmiotom. W celu ochrony danych osobowych Uczestników przed dostępem do nich osób nieuprawnionych stosowane są techniczne oraz organizacyjne środki ochrony odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Wszelkie spory wynikające z uczestnictwa w Panelu badawczym na stronie https://panel.badanie-opinii.pl/login/tk_register/, na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego i strony poddają jurysdykcji sądów polskich.

2.22 Panel gwarantuje zachowanie odpowiednich środków ostrożności w celu ochrony uzyskanych danych osobowych Uczestników, a także ich opinii i postaw wobec różnych zjawisk. Uczestnikowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Wszelkie powierzone przez Uczestników poufne informacje są chronione przed dostępem osób nieuprawnionych. Zasady, którymi kieruje się Panel w ramach ochrony danych osobowych i prywatności Uczestnika zawarte są w „Polityce bezpieczeństwa i prywatności” Panelu.

2.23 Prawidłowe korzystanie z Panelu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Uczestnika następujących minimalnych wymagań technicznych: połączenie z siecią Internet, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox).

2.24 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Uczestnik, a które uniemożliwiają mu korzystanie z Panelu.

2.25 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek bezpośrednią lub pośrednią szkodę wynikającą z dostępu i korzystania ze strony internetowej https://panel.badanie-opinii.pl/login/tk_register/ oraz zamieszczonych na niej informacji i materiałów.

2.26 BioStat sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:

 • problemy w funkcjonowaniu usług, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których BioStat sp. z o.o. przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mogła zapobiec oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
 • następstwa korzystania z usług przez uczestników niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,
 • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu uczestnika, systemu uczestnika lub też innymi okolicznościami niezależnymi od BioStat sp. z o.o.

2.27 Każdy Uczestnik może w dowolnym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Panelu. Chęć usunięcia konta należy zgłosić mailowo na adres biuro@badanie-opinii.pl. W przypadku rezygnacji, wszelkie dane osobowe Uczestnika są usuwane z bazy Panelu.

3. Postanowienia końcowe

3.1 Treść Regulaminu jest dostępna na stronach internetowych: https://panel.badanie-opinii.pl/login/tk_register/ oraz http://www.opinia-klienta.pl/.

3.2 Każdy Uczestnik Panelu musi potwierdzić akceptację zasad niniejszego Regulaminu, klikając „Akceptuję” podczas procesu rejestracji.

3.3 Podatki związane z uczestnictwem w Panelu, o ile byłyby należne, rozliczane są zgodnie z warunkami podpisywanej każdorazowo przy okazji każdego badania umowy.

3.4 Regulamin obowiązuje od 1 marca 2016 roku.

3.5 Biostat sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Uczestnicy będą powiadamiani o modyfikacjach drogą mailową.

Nasz Serwis internetowy używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies

Akceptuję